Ţara Făgăraşului

LOCURI DE LEGENDĂ. ŢARA FĂGĂRAŞULUI – ÎNCEPUTUL LEGENDEI LUI DRACULA

Legenda lui Dracula şi a Drâculeştilor nu ar fi existat fără Ţara Făgăraşului. Vlad Dracul ajunge pe tronul Ţării Româneşti cu un contingent militar fagărăşean, în ciuda faptului că tatăl său este ajutat de oamenii de aici, printre primele fapte de cruzime ale lui Vlad Ţepeş (Dracula), se numără expediţia avută de el asupra Ţării Făgăraşului în 1460, pentru a-i supune populaţia. În acelaşi context, satul Şercaia a fost ras şi el de pe faţa pământului, doi ani mai târziu. Ca urmare a acestor campanii, apar primele cronici care vorbesc despre cruzimea lui Ţepeş. Saşii din Transilvania scriau atunci că acesta este de un sadism nemaiîntâlnit, că trage oamenii în ţeapă şi apoi le bea sângele. De aici a început, de fapt, legenda lui Dracula.

PLACES OF LEGEND. THE LAND OF FAGARAS – THE START OF DRACULA’S LEGEND

The legend of count Dracula and Drăculeşti’s wouldn’t exist without the Land of Fagaras. Vlad Dracul reached the throne of Walachia with a military contingent consisting of Romanians originated from the Fagaras Land. Despite the fact that his father was helped by people living in this area, among Vlad Tepes’ (Dracula), first acts of cruelty, was the expedition of Fagaras in 1460, to subdue the population. Similarly, the village of Sercaia was completely destroyed, two years later. Following these campaigns, there appeared the first reviews talking about Tepes’ cruelty. The Transylvanian Saxons wrote then that this man exhibits an unprecedented sadism, that impales people and then he drinks their blood. Actually that was the starting point of Dracula’s Legend.

MÄRCHENHAFTE ORTE. DAS FOGARASCHER LAND – DER BEGINN DER DRACULA-LEGENDE

Die Dracula-Legende und die der Drăculeşti wϋrden ohne das Fogarascher Land nicht existieren. Vlad Dracul besteigt den Thron der Walachei mit einem Fogarascher Truppenkontingent. Obwohl sein Vater von den Einheimischen geholfen wird, begeht Vlad Tepeş (Dracul) die ersten Greultaten während seiner Expedition im Fogarascher Land im Jahr 1460, in seinem Versuch, sich die Menschen hier untertan zu machen. Zwei Jahre später wird das Dorf Şercaia/Schirkanyen dem Erdboden gleichgemacht. Infolge dieser Feldzϋge erscheinen die ersten Chroniken ϋber die Grausamkeit von Tepeş. Die Siebenbϋrgen Sachsen schrieben schon damals ϋber Vlads ungewöhnlichen Sadismus, dass er seine Feinde bei lebendigem Leib auf eiserne oder hölzeme Pfahle spießen („pfahlen”) ließ, dass er ihnen das Blut trank. Hier beginnt eigentlich Draculas Legende.


OBICEIURI: CEATA DE FECIORI DIN ŢARA FĂGĂRAŞULUI

Ceata de Feciori este cea mai veche formă de organizare a colindătorilor. Este unul dintre cele mai importante obiceiuri, păstrat cu sfinţenie în majoritatea satelor din Ţara Făgăraşului – singura zonă din România unde tradiţia este respectată după toate regulile sale. Ceata se adună de Sf. Nicolae şi culminează pe 7 ianuarie, cu un festival şi o paradă care reuneşte toate cetele de feciori şi fete din cele 64 de sate din împrejurimi.

CUSTOMS – THE YOUNG MEN’S BAND OF FAGARAS LAND

The Young Men’s Band is the oldest organization form of carol singers. It’s one of the most important popular customs kept during the centuries in most of the villages belonging to the Land of Fagaras – the only one area in România where that tradition is respected in all its aspects and rules. The Band joins on the 6th of December, St Nicholas’ Day and ends on the 7th of January, when a festival of all the bands from the 64 surrounding villages takes place.

BRÄUCHE: DIE BURSCHENSCHAR IM FOGARASCHER LAND

Die Burschenschar ist der älteste und wichtigste erhaltene Brauch des Weinachtsliedersingens in den meisten Dörfern der Gegend und wird streng eingehalten. Die Burschenschar entsteht am 6. Dezember und dauert bis am 7. Januar, als ein Festival und eine Parade alle Burschenscharen aus den umgebenden 64 Dörfern zusammenbringt.


MEŞTEŞUGURI: LA VÂLTORI – FĂBRICUŢA ECOLOGICĂ DE PRELUCRAT STRAIE

În satul Lisa, pe domeniul lui Viorel Greavu se păstrează, neatins de vremuri, vechiul meşteşug de prelucrare a cergilor miţoase. Din anul 1848, străbunii săi au făcut aici o vâltoare, instalaţie a cărei tehnologie este cunoscută pe meleagurile noastre încă de pe vremea dacilor. Ţesăturile ce ies din mâna femeilor din partea locului sunt făcute în casă, la războiul manual. Apoi sunt împachetate şi duse în coşuri de nuiele, la meşterii vâltorari, care le trec prin tot mecanismul „Vâltorilor” şi scot la final cele mai frumoase, mai călduroase şi mai interesante straie…

HANDCRAFTS: THE WHTRLPOOL – LA VÂLTORI LITTLE ECOLOGIC AL CLOTHES PROCESSING FACTORY

In the village of Lisa, on the field owned by Viorel Greavu, untouched for centuries, there is kept the old handcraft of home made clothes processing. His ancestors built there a whirlpool in 1848, a plant having a technology know since the Dacian times. The woven tissues are home made, in manual weaving looms. Then the woven materials are folded and brought in twig baskets to the whirlpool operators who will then process those materials according their ancient knowledge and when the process is ended the most beautiful, warmest and interesting clothes result.

HANDWERK: AM WASSERSTRUDEL — EINE ÖKOLOGISCHE FABRIK ZUR HERSTELLUNG VON GEWEBEN

Im Dorf Lisa, auf dem Gebiet von Viorel Greavu, ϋbt man auch heute wie frϋher das alte Handwerk des Bauernbettdeckenbearbeitens aus. Im Jahr 1848 errichteten seine Vohrfahren hier einen Wasserstrudel, der bei uns schon aus der Zeit der Daken bekannt war. Die Decken werden von den Frauen auf dem Webstuhl selbst gewebt, danach werden sie zu den Handwerkern gcbracht, und durch die ganze „Wasserstrudeltechnik” entstehen die schönsten und wärmsten Decken.


REZERVAŢII NATURALE: REZERVAŢIA NATURALĂ DUMBRAVA VADULUI

Rezervaţia botanică „Poiana narciselor” din Dumbrava Vadului, cu o suprafaţă de 400 ha, este considerată printre cele mai înalte rezervaţii de acest fel din Europa. Situată la poalele munţilor Făgăraş, în apropierea localităţii Şercaia, în perimetrul unei foste păduri de stejar (veche de peste 100 de ani), cu poieni mari, se caracterizează prin neobişnuita abundenţă a narciselor în lunile mai – iunie. In preajma sărbătorii Sfinţilor Constantin şi Elena – 21 mai – aici are loc Festivalul Narciselor.

NATURAL RESERVATIONS: THE „DUMBRAVA VADULUI” NATURAL RESERVATION

The ‘Daffodils Clearing” botanic reservation of Dumbrava Vadului, having a surface of 400,000 sq. m. is considered to be one of the highest above the sea level reservation of that type in Europe. It is situated at the feet of the Fagaras Mountains, near the village of Sercaia, inside the perimeter of an ancient oak trees forest (over 100 years old), with large clearings. During the months of May and June those clearings are filled with huge quantities of daffodils. Close to the holyday of St. Constantine and Helen (the 21st of May) a Daffodils Festival takes place here.

NATÜRLICHE SCHUTZGEBIETE: DAS SCHUTZGEBIET DUMBRAVA VADULUI

Das botanische Schutzgebiet „Poiana Narciselor” (Narzissenwald) in Dumbrava Vadului, mit einer Oberfläche von 400 ha, gilt als eines der höchsten Gebiete dieser Art in Europa. Es liegt am Fuß des Fogarascher Gebirges, in der Nähe von Sercaia, wo frϋher ein Eichenwald war (älter als 100 Jahre). In den Monaten Mai – Juni wachsen hier ungewöhnlich viele Narzissen und am 21. Mai findet hier das Narzissenfestival statt.


LOCAŞURI DE CULT: MĂNĂSTIREA BRÂNCOVEANU DE LA SÂMBĂTA DE SUS

Mănăstirea a fost zidită în anul 1701, în imediata vecinătate a unui izvor cu puteri tămăduitoare – era închinată Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Arhitectura bisericuţei din piatră, ridicată de Brâncoveanu se încadrează deplin în stilul brâncovenesc, apărut la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului ai XVIIl-lea în Ţara Românească Constantin Brancoveanu a înfiinţat aici o şcoală de grămătici şi o şcoală de zugrăvie şi tiparniţă. Ulterior aceasta mai suferă o serie de necazuri şi schimbări, dar în prezent este una dintre cele mai importante aşezări monahale din România, unde vieţuiesc câteva zeci de călugări şi unde s-a născut o extraordinară şcoală de pictat icoane pe sticlă şi unde funcţionează „Academia de la Sâmbăta – spiritualitate, cultură, artă, ştiinţă.”

THE BRANCOVEANU MONASTERY OF SAMBATA DE SUS

In year 1701 the building of the monastery started close to a spring considered to have water with curing powers. The monastery was dedicated to Holy Mary. The stone built church’s architecture is totally in Brancoveanu style, as the founder of the monastery was Prince Constantine Brancoveanu himself. The Brancoveanu architecture style appeared by the end of the 17th century and the early 18th century in Walachia. Prince Constantine Brancoveanu had also set up here a copyist school, a painter’s school and a printing house. During the communist regime the monastery suffered alterations and troubles, but in the present days it is one of the most important monasteries in România, where about 100 monks are living and an important glass painting icons is running. The „Acadeiny of Sambata – Spirituality, Culture, Arts. Sciences” is also running inside the monastery.

KULTSTÄTTE: KLOSTER BRANCOVEANU IN SÂMBĂTA DE SUS

Das Kloster wurde im Jahr 1701 gebaut, in der Nähe einer heiligen Quelle — und war der Heiligen Maria gewidmet. Der Architekturstil der kleinen Kirehe aus Stein ist der Brancoveanu-Baustil, der am Ende des XVII. und Anfang des XVIII in der Walachei erschienen ist. Constantin Brancoveanu grϋndete hier eine Sehule fϋr Schreiberund eine Schule fϋr Malerei und Druckerei. Später gibt es verschiedene Veränderungen, aber heutzutage ist es cines der wichtigsten Kloster in Rumänien, mit cincr Schule fϋr Glasmalerei und einer Akademic fur die Seele, Kultur. Kunst und Wissenschaft.


SĂRBĂTORI LOCALE: ZILELE CETĂŢII FĂGĂRAŞULUI

Cetatea Făgăraşului este cea mai bine conservată cetate medievală din România. Pentru a celebra sutele de ani de istorie şi tradiţii autentice, oamenii locului îi dedică în fiecare an o întreagă lună plină de evenimente, care adună zeci de mii de oameni. Astfel, în august, aici are loc o adevărată întoarcere in trecut, prin intermediul numeroaselor manifestări cu caracter medieval, care se desfăşoară chiar între zidurile impunătorului monument din orăşelul care, pentru câteva zile, te duce cu gândul la atmosfera de capitală a Transilvaniei, statut pe care îl avea la sfârsitul secolului al XVII -lea.

LOCAL FESTIVALS – THE DAYS OF FAGARAS CASTLE

The Castle of Fagaras is the best preserved Middle Ages castle in România. In order to celebrate the centuries of history and authentic customs, the people of the land dedicate a whole month of events enjoyed by tens of thousand of men and women. Therefore during the month of August there is real return into the past because of the numerous shows of Middle Ages character taking place inside the walls of the castle and the little city becomes again, though just for a few days, the Capital of Transylvania, as it used to be centuries ago.

EINHEIMISCHE FESTE: DIE TAGE DER FOGARASCHER BURG

Die Fogarascher Burg ist eines der am besten erhaltenen mittelalterlichen Wasserschlösser in Rumänien. Um die hundertjährige Geschichte und die Bräuche zu feiem, gibt es jährlich ein Fest, das einen ganzen Monat dauert. Im August bekommt die Burg ein mittelalterliches Gesicht, dank der vielen Veranstaltungen, die hier wie am Ende des XVII. Jahrhunderts stattfinden.


Poze @ Ing. Dipl. Moruz Marius, Sursa text: tarafagarasului.eu